第十七章|禪修泰語學習

禪修泰語學習

從隆波帕默尊者的法談開示中擷取精華語句,
逐字拆解及分析詞彙。
讓我們一起來深入學習吧!
願您學習愉快!

學習資料十七
第十七章|什么都能坏,但是别让心坏

教學製作:禪修泰語學習工作組

ห้ามตัณหาห้ามไม่ได้

禁止   禁止 不可以

望是无法被禁止的

 

แต่เรารู้ได้

但是 我们 知道 可以

但我们可以去感知(望)

เวลาความอยาก

当   望  

เกิดขึ้นในใจเรา

生起来    我们

当心中生起望时

รู้มันลงไป

知道  下  

ดูมันลงไปตรง ๆเลย

    直接的 强调

就直接面对面地感知它一一

มันอยากได้

它  想   得到

อยากมีอยากเป็น

  拥有   成为

想得到、想拥用、想成为……

รู้ว่าอยาก

知道  想要

知道(种种)“想要”

มันอยากให้

 想   

หมดไปสิ้นไป 

消失    没有

รู้ว่าอยาก

知道  想要

想让其快点消失,也知道 “想要”

ตรงที่เรามีสติรู้ทัน

因为 我们  觉性 及时知道

ความอยากในใจเรา

想要   在   我们

如果我们有觉性及时知道心里的 “想要”

ความอยากมันจะดับ

想要    它 灭去

“想要” 就会灭去

แต่ตอนที่เราอยากนะ 

但是 当  我们 想要 语气词

ใจเราดิ้นรนไปแล้ว

心 我们 挣扎  

ใจเราทุกข์ไปแล้ว 

 我们    

当我们 “想要” 时,心就开始挣扎、受苦了

ความทุกข์มัน

苦    

ไม่ดับ ดับไม่ได้

不灭去 灭去 不可以

这个苦不会灭掉,也无法灭掉

พระพุทธเจ้า 

佛陀

ท่านเลยสอนไว้ว่า  

他  强调 教导 强调 连词

ทุกข์ให้รู้ 

  让 知道

สมุทัยคือตัวตัณหา

苦因  是  

ให้ละ

 

苦应 “知” ;苦因(即,望)应 “断”

ทุกข์มันเป็นผลจาก

  它  结果 

ความดิ้นรนของจิต

挣扎      

苦,乃是源自于心的挣扎而产生的结果

เมื่อจิตมันดิ้นรน

一旦 心   挣扎

ไปแล้วนะ ด้วย

  了 语气词 通过

อำนาจของตัณหา

力量  的  

一旦心在望的驱动之下开始挣扎

อย่างไงมันก็

无论如何  

ปรุงความทุกข์

造作    

ในจิตขึ้นมา

   起来

无论如何都会造作出心苦

ห้ามมันไม่ได้

禁止   不可以

这是避免不了的

หรืออาศัยตัณหา  

或者  依靠  

สืบภพสืบชาติไปเกิด

继续下一世 继续生命  出生

又或是依望而投生

อย่างเราได้ร่างกาย

例如 我们 获得 身体

มาอย่างเนี่ย ร่างกาย

来 样子 语气词  身体

นี้มีกรรมเป็น

这  业报 

ตัวกำหนด

决定因素

比如, 我们得到的色身就是由业报决定的

งั้น บางทีมันมีกรรม

那么 有时  有 业报

กำหนดนะว่าอายุเท่านี้

决定    连词 年龄 某个

จะต้องเป็นมะเร็ง 

 必定   癌症

业报有时已经确定:到了某个年纪便会罹患癌症

มันกำหนดมาแล้ว

  决定    

อยู่ในยีนส์ของเรา

  基因(genes)  我们

这是在基因里注定了的

ไอ้ตัวขันธ์

    

ตัวอะไรพวกนี้

什么     这些

ส่วนใหญ่ก็เป็น

大部分    就     

ตัววิบาก

果报

大部分的蕴都属于果报的范畴

เป็นผลจาก

  结果  

กรรมกำหนดมา

业报  决定   

是 “业” 在背后裁决说一一

หรือพออายุเท่านี้ 

或者 当 年龄 某个

จะเป็นโรคอันนี้

 是 疾病 这个

到了某个年纪,必然罹患某类疾病

หรือเจ็บป่วย

或者 病痛

ตรงนั้นตรงนี้

那个地方 这个地方

届时将会这里痛,那里不舒服……

เป็นกรรมมันส่งผลมา

 业报  它 送 结果 

ทำให้เรา

给  我们

ได้กรรมพันธุ์แบบนี้

得到  遗传   类型 

ได้ยีนส์แบบนี้มา

得到 基因 这类 

这是因为业报现前,让我们获得了某种遗传基因所致

ตัวนี้แก้ไม่ได้ 

这个 解决 不可以

มันอยู่ในกองทุกข์

它      苦堆

这是无法解决的,它属于 “苦堆”

ท่านจึงบอก 

佛陀 如此 教导

ทุกข์ให้รู้

苦  让 知道

ไม่ใช่ทุกข์ให้ละ

不是  苦   

“苦” , 不是要去 “断”

ตัวที่ต้องละคือ

这个 必须 断 

ตัวตัณหาตัวอยาก

    想要

真正需要 “断” 的是望 (即 “想要” )

นี้เวลาเราเกิด

这 当 我们 产生

ความทุกข์ขึ้นมา

    起来

เราอยากให้

我们 想要 

ความทุกข์หายไป

    消失掉

但是当苦生起时,我们是想让苦消失

นี่เรามีความอยาก

这 我们 有 名词前缀想要

ซ้อนขึ้นมาอีกแล้ว

双重  起来   

这是在望之上又叠加了一层

อยากให้

想要  

ความทุกข์สิ้นไป

      灭去

เป็นวิภาวตัณหา

   无有爱

想要让苦消失,这是属于 “无有爱”

ใจก็เกิดความดิ้นรน

 就 产生  挣扎

เพื่อที่จะปฏิเสธ 

为了  要  拒绝

มีความทุกข์ปฏิเสธ

有       拒绝

อารมณ์ที่ไม่ดี

所缘   的  不好

心因而挣扎,跟苦对抗,排斥不喜欢的所缘

ใจก็ดิ้น ดิ้น ดิ้นไป 

  挣扎 挣扎 挣扎 

于是,心拼命挣扎

ยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์

越 挣扎 就  

ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้น

 苦   越 挣扎

越挣扎就越苦,越苦就越挣扎

ต้องใจกล้า ๆ นะ

必须   大胆   

所以,大家必须胆子大一些!

เวลามันทุกข์ขึ้นมา 

当    苦   起来

ดูมันเข้าไปตรง ๆ 

  进去 直接

有苦的时候,直接面对面去看

ท่านบอกว่า 

佛陀  开示说

ทุกข์ให้รู้ 

   知道

佛陀己经说过: 苦,是要被 “知” 的

อย่างบางคนนะ 

例如  有些人 

เคยมีรายได้เยอะ 

曾经  薪水 多的

比如有些人曾经薪水很高

เกิดโควิด ธุรกิจที่

产生 疫情 公司  连词

เราเคยทำ มันเจ๊ง

我们 曾经 工作  破产

但由于发生了疫情,导致生意倒闭

มันไม่มีรายได้ 

  没有  薪水

เราตกงาน หรือถูก

我们  失业  或者 

ลดเงินเดือนเยอะ ๆ

减   月薪  多的

没有收入、失业或是被大量减薪

บางคนก็ตกงานไป

有些人  就  失业了  

เลย ใจเราทุกข์

强调   我们  

有些人甚彻底破产……心于是苦了起来

เราเคยมีความสุข 

我们 曾经 有 快乐

มีความสบาย

有  舒适

因为曾经生活幸福、衣食无忧

เราไม่อยากให้

我们  不想   

เกิดโควิดเลย

产生 新冠疫情 强调

我们不想让新冠疫情发生

ไม่อยากให้มีโควิด

不  想  让 有  新冠疫情

เนี่ย เป็นไปได้ไหม

语气词  是可能吗

不想新冠肺炎发生,但是这可能吗?

โควิดไม่ได้เกิดจาก

新冠疫情 没有 产生  

เราอยาก

我们 想要

新冠肺炎不是基于我们的望而有的

เกิดจากมีการแพร่เชื้อ

产生  有  传播 病毒

ขึ้นมา โรคติดต่อ

起来    传染病

เราไปติดต่อ

我们 去 接触

คนที่เป็นโรคติดต่อ 

人 连词 是 传染病

它是源自于病毒扩散,并且有人接触到感染者

เราก็เลยเป็น

我们 也 强调 

โรคติดต่อไปด้วย

传染病     一起

所以才被传染的

อย่างตอนนี้หลายคน

像  现在    许多人

ทางเชียงใหม่

方向   清迈

ทางภาคเหนือ

方向   北部

比如,北部清迈等地的部分人

คาดหวังถึงฤดูหนาว

期待   到   冬季 

แล้ว เป็นฤดูทำเงินแล้ว 

      季节  挣钱 

他们本来预期到了冬季是赚钱的旺季

กิจการต่าง ๆ

生意    许多

จะได้ทำเงินแล้ว

 可以 挣钱  

好几类生意都可以大赚一笔

อยู่ ๆ ก็มีคนไม่กี่คน 

突然   人 没几人

ละเมิดกติกา

违犯   规定

但是突然冒出几个人违反了政府的规定

เอาเชื้อมาแพร่

 病毒  传播

把病毒带进来并且传染了他人

ความเสียหายเนี่ย

损失      语气词

นับไม่ถ้วนเลย 

计算  确切的 强调

ที่จะกระทบกับผู้คน

连词  影响  

จำนวนมากเลย

数量  多的  强调

受影响的人非常多,造成的损失也不可估量

 

เนี่ยมันเกิดเสียหาย

语气词  产生 损失

ขึ้นมา แล้วเราอยาก

起来  然后 我们 想要

ให้มันไม่มี

让   没有   

การระบาดอย่างนี้

传播      这样

当损失出现时,我们希望不要发生疫病

มันไร้เดียงสา 

   幼稚的

那是幼稚、不现实的

มันระบาดแล้ว

它  传播  

因为疫情传播已经发生了

อยู่ที่ว่า 

在于 连词

เมื่อมันระบาดแล้ว

当   传播  

จะแก้ปัญหาอย่างไร

要 解决 问题  如何

关键在于:当疫情出现时,要怎么解决问题

เมื่อธุรกิจของเราเสีย

当  生意  的 我们 损失

มันเสียหาย ห้ามไม่ได้

它 受损    禁止  不可以

มันจะเสีย

  变坏

当他们的生意亏损时,是无法避免的

ทำอย่างไร

做   如何

ใจเราจะไม่เสีย

 我们  不变坏

自己的心怎样可以不跟着 “坏” 呢?

ถ้าใจเราเสียซะ

如果  我们 变坏 语气词

อย่างเดียว

单独的

如果我们的心 “坏” 了

เราเอาตัวไม่รอดแล้ว

我们  自己 没逃离 

此一项便说明自己仍摆脱险境

เสียอะไรก็เสียได้นะ 

损坏 什么 就 损坏 可以 

อย่าให้ใจมันเสีย

      变坏

什么都可以坏掉,但是别让心也坏掉

ใจมันต้อง

 它  必须

เข้มแข็งต่อสู้ไว้

坚强   战斗 强调

必须坚强应战

ใจมันจะเข้มแข็งได้ 

心 它   坚强  可以

ถ้ามันยอมรับ

如果  接受

ความจริงได้

事实   可以

而心若想坚强,就要能接受得了事实

 


學習資料十七
學習資料十七
Playing

Previous Song


Play


Pause


Next Song

/

公益禪修泰語學習
誠意聲明

此分享純屬公益,
謹以此供養三寶。
資料是泰國師姐和小編們個人學習所用,
分享出來利益更多的求法者。
因為跨越語種,水平有限,
錯漏之處懇請海涵包容。

修行就是那麼簡單,只需要以身的本來面目知道身,以心的本來面目知道心。
~隆波帕默尊者