第六章|禪修泰語學習

禪修泰語學習

從隆波帕默尊者的法談開示中擷取精華語句, 逐字拆解及分析詞彙。 讓我們一起來深入學習吧! 願您學習愉快!

學習資料六

第六章烦恼即菩提

教學製作:禪修泰語學習工作組

งั้นเวลาถ้าเรา

因此  如果 我们

เป็นคนขี้โลภ 

   贪心重

如果我们的贪心重 

 

เราใช้ความโลภ

我们  贪心

ของเรานี้แหละ

 我们 这个

มาทำกรรมฐาน

   业处

就利用自己的贪心来修行 

 

เหมือนเรา

  我们

มีขยะอยู่ นะ

 垃圾  

这似于有垃圾 

 

เราเอาขยะ

我们  垃圾

มารีไซเคิล

 回收(recycle)

ทำประโยชน์ได้

 利益     可以

而将垃圾进行回收利用 

 

กิเลสของเราเนี่ย 

烦恼    我们 语气词

เหมือนขยะ

     垃圾

烦恼杂染就如同垃圾 

 

รู้จักใช้ มันก็

知道 使用  

เป็นประโยชน์

   有益的

若能善加利用,便可以变废为宝 

 

อาศัยกิเลสนี่แหละ

依靠   烦恼  这个

มาทำวิปัสสนา

   毗钵舍那

กรรมฐานได้

业处    可以

借着烦恼杂染来修习毗钵舍那 

 

คนไหนขี้โลภ 

哪个人  贪心重

เราก็ค่อยดูไป

我们  慢慢   

贪心重的人可以慢慢去体会: 

 

เดี๋ยวจิตโลภ 

一会   

เดี๋ยวจิตไม่โลภ

一会   不贪

心时而贪、时而不贪 

 

เดี๋ยวจิตโลภ 

一会   

เดี๋ยวจิตไม่โลภ 

一会   不贪

时而贪、时而不贪…. 

 

ดูอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ

 这样   不断地

ต่อไปก็เห็นนะ

接下来  看见 

จิตโลภก็ไม่เที่ยง

    无常的

持续这样观察,就会照见贪心是无常的 

 

จิตไม่โลภ

  不贪

ก็ไม่เที่ยง

  无常的

无贪之心也是无常的 

 

จิตโลภนะ เราสั่ง

    我们 命令

ห้ามมันว่าอย่าโลภ 

禁止    

心贪时,即使命令它 “不准贪 

 

มันก็ไม่เชื่อ

   相信

它也不会理睬我们 

 

จิตไม่โลภนะ เราชอบ 

 无贪   我们 喜欢

อยากให้มันอยู่นาน ๆ

想要    存在 久久的

无贪时,我们很喜欢,希望它能呆久一些 

 

มันก็ไม่หยุด 

  不停止

เดี๋ยวก็โลภอีกแล้ว

一会     

可是它并不持久,呆了一会儿就又再贪了 

 

นี่คือเรียกอนัตตา

  称为 无我

这称之为 “无我 

 

งั้น ดูจิตดูใจก็จะเห็น 

因此       看见

เดี๋ยวก็เห็นอนิจจัง 

一会  看见 无常

เห็นอนัตตา อะไรเนี่ย 

看见  无我  什么的

因此,观心、观心、便可以照见 “无常”  无我 

 

แล้วแต่เราจะเห็น

然后 但是 我们  看见

这取决于每个人自身(的秉性) 

 

ไม่ได้เจตนา

不是  刻意

จะเห็นหรอก

 看见 语气词

那并不是 “” 去刻意照见的 

 

สัญญามันไปหมาย

想蕴      定义

แล้วมันไปเห็นเอาเอง

然后   看见 自己

而是想蕴界定后自然照见 

 

ค่อย ๆ ฝึก

慢慢   训练

大家逐步去训练吧 

 

ถ้าคนไหนขี้โกรธ

如果 哪个人 嗔心重

โกรธเก่ง

嗔心  厉害

如果嗔心特别重 

 

อย่างหลวงพ่อ

   隆波

ตอนเป็นโยม 

    居士

หลวงพ่อขี้โกรธนะ

隆波     嗔心重 

比如隆波身为居士时,嗔心就很重 

 

โกรธเรื่อยเลย

生气  总是 强调

总是生气 

 

ไม่ได้โกรธ

不是  生气

ตึงตังอะไรหรอก 

大声地 什么 语气词

倒不是天下人都欠自己的 那种 

แต่ว่ามันหงุดหงิด นะ

而是   烦躁    

而是心情烦躁(的那种嗔) 

 

อากาศร้อน ๆ

天气    热的

แล้วลมมันนิ่ง ๆ

然后 空气  不流动

แค่นี้ก็หงุดหงิดแล้ว

只是 这样  烦躁 

仅仅只是天热了、空气不流动,就开始心烦 

 

อากาศกำลังหนาว

天气    正在 寒冷

หรือลมหนาว

或者 冷风    

พัดเยือกมา 

 刺骨的 

ก็หงุดหงิดแล้ว

  烦躁   

或是天气寒冷,凉风吹来,也觉得不爽 

 

อยู่ในที่

待在里面 地方

ที่แสงสว่างสบาย

连词 光线  舒服

又或是待在房间里,光线舒适 

 

เดินออกไป

   出去

แดดกระทบเปลือกตา

强光  撞击    眼皮

ก็หงุดหงิดแล้ว

   烦躁   

可是一到户外,强光 刺到眼睛,就开始烦躁了 

 

เนี่ย เป็นคนขี้โมโห 

     嗔心重

ขี้หงุดหงิด

喜欢郁闷的

(这就是)属于嗔心重或郁闷型的人 

 

หลวงพ่อทำกรรมฐาน

隆波      修行

ง่าย ๆ เลย

简单的  语气词

隆波的修行很简单一一 

 

จิตหงุดหงิดแล้วรู้

  烦躁    知道

จิตหงุดหงิดแล้ว

   烦躁   

รู้ไปเรื่อย ๆ

知道  持续地

心烦躁了,知道;心烦躁了,持续地知道 

 

ถ้าเรารู้ตั้งแต่

如果 我们 知道 

มันเริ่มหงุดหงิด 

 开始 烦躁

มันจะไม่มี

  没有

จิตโกรธแรง ๆ หรอก

  生气  强烈的 语气词

如果心一烦就知道,便不可能发展成怒气冲天 

 

แต่ถ้ารู้ไม่ทันแล้ว

但是 如果 知道 不及时 

เดี๋ยวมันก็

一会     

พัฒนาขึ้นมา

发展 起来

เป็นโมโห

成为 抹和

然而若未及时知道,它就会成长为 “抹和 

 

เป็นโกรธแรง ๆ

  生气  强烈的

也就是强烈生气的状态 

คนไทยใช้คำผิดนะ

泰国人     错的 

คำว่าโมโห

单词      “抹和

泰国人的用词错了,称之为 “抹和 

 

โมโห ไม่ได้

抹和”     不是  

แปลว่าโกรธ 

意思是   生气

โมโหก็ตัวโมหะ

抹和   

其实 “抹和” 不是生气,而是有  

 

โมโหผู้มีโมหะ

“抹和”  

โทสะ อะไรเนี่ย

嗔心   什么的

อยู่ในกลุ่มนี้

在里面  这组

นี้เราเรียกผิด 

 我们 称呼 错的

这属于用词错误,我们把生气称为 “抹和 

 

เราไปเรียก

我们  称呼 

ตัวโกรธว่าโมโหแล้ว

嗔心     抹和” 

วันนี้โมโหแล้ว 

今天 抹和”   

อันนี้ไม่ถูกหรอก

这个 不正确的 语气词

(比如)今天 “抹和” 了,这是不正确的 

 

แต่ก็เรียกกันจนรู้เรื่อง

但是  称呼  直到 明白

ก็ใช้ได้แล้ว

 可以  

但因为大家都这么说,以致以讹传讹 

 

แต่เราภาวนา 

但是 我们 修行

เราก็อย่าไปเรียกจิต

我们    称呼 

不过,我们修行时别再沿用这种定义了 

 

จิตโกรธ นะ 

  生气  

ไม่ใช่จิตโมโห

不是   抹和

心生气,并不是心 “抹和 

 

จิตโกรธ ก็จิตมีโทสะ

  生气   有嗔

心生气,是心中有嗔 

 

แล้วเราคอยรู้ไป

因此 我们 持续地 知道 

当我们持续地觉知 

 

เราจะเห็นว่า 

我们  看见 连词

จิตที่มีโทสะ

 连词  

ก็ไม่เที่ยง

 无常的

就会照见有嗔的心是无常的 

 

จิตที่ไม่มีโทสะ 

 代词 没有 

ก็ไม่เที่ยง

 无常的

无嗔之心也是无常的 

 

จิตที่มีโทสะ 

 连词  

ก็เป็นอนัตตา

  无我的

有嗔的心是无我的 

 

ตั้งใจไว้ จะไม่โกรธ

决意 强调  不生气

เดี๋ยวก็โกรธ

一会  生气

即使发誓不再生气也还是会生气 

 

จิตที่ไม่มีโทสะ 

 连词 没有 

ก็เป็นอนัตตา โอ้ 

  无我的  

ตอนนี้สบาย

此刻   舒服的

无嗔的心也是无我的一一此刻很舒服 

 

พอกระทบ

一旦 接触

อารมณ์หน่อย

所缘    一点点

โทสะขึ้นอีกแล้ว

嗔心  生起  

可是一接触新境界,嗔心就又冒出来了….. 

เนี่ย เฝ้ารู้เฝ้าดูนะ

语气词 持续知道 观察 

就这样不断地观察和体会 

 

คนไหนขี้โลภ

哪个人   贪心重

ก็เอาจิตโลภ

   

มาทำกรรมฐาน

    业处

贪心重的人就利用贪心来修行 

 

คนไหนขี้โกรธ

哪个人  嗔心重

ก็เอาจิตโกรธ

   

มาทำกรรมฐาน

  业处

嗔心重的人就利用嗔心来修行 

 

เหมือนเอาขยะ

      垃圾

มารีไซเคิลแล้ว

  回收  然后 

ใช้ประโยชน์ใหม่ได้

 益处   新的 可以

这类似于将垃圾予以回收和利用

 

ไหน ๆ ก็มีกิเลสแล้ว

不管怎样   烦恼 

反正我们也有烦恼杂染 

 

แทนที่จะปล่อย

而不是  放任

ให้มันแผดเผาเรา

   燃烧  我们

与其放任它来毒害我们 

 

แทนที่จะปล่อย

而不是   放任

ให้มันแผดเผาเรานะ

   燃烧  我们 

与其放任它来毒害我们


เรามาใช้ประโยชน์

我们   益处

จากมันซะเลยนะ

  它们 强调 

还不如变废为宝 

 

เอามาเป็นอุปกรณ์

    工具

ทำกรรมฐาน

   业处

มาเป็นอารมณ์

    所缘

กรรมฐาน

业处

将之作为修行的助缘、禅修的所缘 

 

ฝึกไปเรื่อย ๆ นะ

训练  不断地 

我们不断地训练下去

 

อาจจะได้

可能  能够

บรรลุมรรคผลก็ได้ 

抵达  道果    可以

或许也有可能亲证道和果呢! 

 

ไม่ต้องไป

不需要  

เข้าฌานก่อนหรอก

入定       语气词

并不需要先入深定 

 

แค่มีสมาธิชั่วขณะ

只是  禅定 刹那的

而只要刹那定就够了 

สมาธิชั่วขณะ

禅定  刹那的  

ต้องฝึกนะ

需要 训练 

只不过刹那定也是需要训练的

 

學習資料六
學習資料六
公益禪修泰語學習 誠意聲明

此分享純屬公益,
謹以此供養三寶。
資料是泰國師姐和小編們個人學習所用,
分享出來利益更多的求法者。
因為跨越語種,水平有限,
錯漏之處懇請海涵包容。

修行就是那麼簡單,只需要以身的本來面目知道身,以心的本來面目知道心。 ~隆波帕默尊者